HMS

​HMS politikk

Våre medarbeidere er SveTek sin viktigste ressurs.

SveTek  er/skal være en bedrift som sammen med de ansatte kontinuerlig jobber for å ha en trygg og godt arbeidsplass. For å få en trygg og god arbeidsplass kreves et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid. I dette ligger bl.a det å sette klare mål, utarbeide handlingsplaner og stille krav til rapportering. Dette forutsetter en klar ansvarsfordeling og tydelig organisering av arbeidet.

 

Bedriften, de ansatte og deres familier skal oppleve SveTek som en trygg og sikker arbeidsplass

 

Miljøpolitikk

SveTek skal til en hver tid ha fokus på ytre miljø både når det gjelder ytre forurensninger og utslipp. Vi skal til en hver tid etterstrebe og ha minst mulig miljøfarlige produkter, samt søke alternative produkter. SveTek forplikter å følge krav i lover og forskrifter. 

 

Kvalitetspolitikk

SveTek skal gjennom interne prosesser og forankring levere kvalitet som tilfredsstiller bransje og kundekrav. Vi skal tilfredsstille kundens krav og forventninger ved å levere våre tjenester uten feil (utføre jobben riktig første gang), til rett tid og til avtalt pris. Kvalitetsmålene skal være målbare og forenelige med kvalitetspolitikken vår: